Blog Archives

Lá Quốc Kỳ đầu tiên của Việt Nam : Ngũ Liên Tinh Châu

This gallery contains 6 photos.

Originally posted on Nghiên Cứu Lịch Sử:
Lá Quốc Kỳ Việt Nam đầu tiên đã tung bay ở Thái Nguyên năm 1917 Trần viết Ngạc  Theo kiến thức hạn hẹp của chúng tôi, quốc kỳ đầu tiên…

Gallery | Leave a comment