Từ một đoạn văn của Nguyễn Ái Quốc viết về Gia Long bị cắt bỏ

Pham Ton's Blog

Blog PhamTon năm thứ tư, tuần 1 tháng 2 năm 2013.

TỪ MỘT ĐOẠN VĂN CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC VIẾT VỀ GIA LONG BỊ CẮT BỎ

Hương Giang

Tháng  8 năm 2012, trên trang 30-31 số 409 tạp chí Xưa và Nay, Cơ quan ngôn luận của Hội khoa học Lịch sử Việt Nam (Chủ tịch là Giáo sư Viện sĩ Phan Huy Lê, các phó chủ tịch là Giáo sư Đinh Xuân Lâm và đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc) đã cng bố bài Vì sao lại tự tiện cắt bỏ một đoạn văn của Nguyễn Ái Quốc?j

Đó là đoạn trong bài Lời than vãn của bà Trưng Trắc, viết bằng tiếng Pháp đăng trên tờ L’Humanité (Nhân Đạo) nTranh vua Gia Longgày 24 tháng 6 năm 1922, lại không có trong các bản dịch chính thống ở Việt Nam, như trong Hồ Chí Minh toàn tập,

View original post 1,550 more words

About To Lich's Blog

THƯỢNG VÀNG - HẠ CÁM!
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s