LỊCH SỬ TIỂU THUYẾT TRUNG QUỐC  ( TỪ SƠ KHAI ĐẾN HẾT NHÀ ĐƯỜNG)

Việc tìm hiểu quá trình hình thành của tiểu thuyết có thể giúp gợi mở cho người đọc một số đặc điểm cơ bản của loại hình văn bản này. Qua đó, có thể ta sẽ tìm được một hướng đi phù hợp cho nền tiểu…

Nguồn LỊCH SỬ TIỂU THUYẾT TRUNG QUỐC  ( TỪ SƠ KHAI ĐẾN HẾT NHÀ ĐƯỜNG)

About To Lich's Blog

THƯỢNG VÀNG - HẠ CÁM!
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s