Monthly Archives: January 2016

Đàng Ngoài – Đàng Trong

Originally posted on Nghiên Cứu Lịch Sử:
Hoàng Đinh Hiếu Nguồn gốc của sự phân chia Đàng Trong-Đàng Ngoài bắt nguồn từ cuộc chiến Nam-Bắc triều. Trong công cuộc phục hồi triều Lê dấy lên ở Thanh Hoá, sau khi Nguyễn…

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Đàng Ngoài – Đàng Trong

Nguồn Đàng Ngoài – Đàng Trong

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Pháp xâm lược Bắc Kì

Nguồn Pháp xâm lược Bắc Kì

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Pháp xâm lược Bắc Kì

Originally posted on Nghiên Cứu Lịch Sử:
ĐÔ ĐỐC JAURÉGUIBERRY VÀ SỰ CHEN LẤN CỦA PHÁP ĐỂ GIÀNH GIỰT BẮC KỲ, 1879 – 1883 Kim Munholland University of Minnesota Ngô Bắc dịch Jaureguiberry Sự quá vãng của các khảo…

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Nhìn lại cuộc đời và sự nghiệp của Lưu Bị theo chính sử

Nguồn Nhìn lại cuộc đời và sự nghiệp của Lưu Bị theo chính sử

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Nhìn lại cuộc đời và sự nghiệp của Lưu Bị theo chính sử

Originally posted on Nghiên Cứu Lịch Sử:
Kết nghĩa Đào Viên Đặng Thành Thời kỳ Tam Quốc bắt đầu vào năm 220 khi nhà Tào Ngụy được thành lập (1) và kết thúc vào năm 280 khi…

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Picasso – Guernica (Phần VI)

Nguồn Picasso – Guernica (Phần VI)

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Picasso – Guernica (Phần III)

Source: Picasso – Guernica (Phần III)

Posted in Uncategorized | Leave a comment

VỢ ƠI !!! …. LÀ VỢ

Chiều chiều bìm bịp kêu chiều Lấy vợ thì cũng lấy liều mà thôi Ban ngày làm việc tả tơi Ban đêm hầu vợ, phận tôi đêm trường Nằm chung thì bảo… chật giường Nằm riêng lại bảo… tơ vương … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

VỀ SỰ HÌNH THÀNH CỦA TIẾNG VIỆT

  1.Phân loại Các nhà ngôn ngữ học đã từng đặt tiếng Việt vào hệ ngữ Hán-Tạng (Sino-Tibetan), Tai-Kradai, nhưng sau bao nhiêu thập kỷ họ đã đi đến kết luận rằng đặt tiếng Việt vào hệ ngữ Mon-Khmer của … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment