Monthly Archives: January 2016

Đàng Ngoài – Đàng Trong

Originally posted on Nghiên Cứu Lịch Sử:
Hoàng Đinh Hiếu Nguồn gốc của sự phân chia Đàng Trong-Đàng Ngoài bắt nguồn từ cuộc chiến Nam-Bắc triều. Trong công cuộc phục hồi triều Lê dấy lên ở Thanh Hoá, sau khi Nguyễn…

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Đàng Ngoài – Đàng Trong

Nguồn Đàng Ngoài – Đàng Trong

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Pháp xâm lược Bắc Kì

Nguồn Pháp xâm lược Bắc Kì

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Pháp xâm lược Bắc Kì

Originally posted on Nghiên Cứu Lịch Sử:
ĐÔ ĐỐC JAURÉGUIBERRY VÀ SỰ CHEN LẤN CỦA PHÁP ĐỂ GIÀNH GIỰT BẮC KỲ, 1879 – 1883 Kim Munholland University of Minnesota Ngô Bắc dịch Jaureguiberry Sự quá vãng của các khảo…

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Nhìn lại cuộc đời và sự nghiệp của Lưu Bị theo chính sử

Nguồn Nhìn lại cuộc đời và sự nghiệp của Lưu Bị theo chính sử

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Nhìn lại cuộc đời và sự nghiệp của Lưu Bị theo chính sử

Originally posted on Nghiên Cứu Lịch Sử:
Kết nghĩa Đào Viên Đặng Thành Thời kỳ Tam Quốc bắt đầu vào năm 220 khi nhà Tào Ngụy được thành lập (1) và kết thúc vào năm 280 khi…

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Picasso – Guernica (Phần VI)

Nguồn Picasso – Guernica (Phần VI)

Posted in Uncategorized | Leave a comment