Tuyên cáo của nội các Trần Trọng Kim ngày 8-5-1945

Chính phủ Đế quốc Việt Nam được Trần Trọng Kim lập ngày 17 tháng 4 năm 1945 và trình vua Bảo Đại phê chuẩn. Đây là nội các đầu tiên của nước Việt Nam độc lập và thống nhất trên danh nghĩa và ra mắt quốc dân ngày 19 tháng 4 năm 1945.

1. Thủ tướng Trần Trọng Kim, Giáo sư sử học
2. Phó Tổng trưởng Nội các kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trần Văn Chương, Luật sư
3. Bộ trưởng Nội vụ Trần Đình Nam, Bác sĩ
4. Bộ trưởng Tư pháp Trịnh Đình Thảo, Luật sư
5. Bộ trưởng Giáo dục và Mỹ nghệ Hoàng Xuân Hãn, Thạc sĩ Toán
6. Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Hiền, Luật sư
7. Bộ trưởng Thanh niên Phan Anh, Luật sư
8. Bộ trưởng Công chính Lưu Văn Lang, Kỹ sư
9. Bộ trưởng Y tế Vũ Ngọc Anh, Bác sĩ
10. Bộ trưởng Kinh tế Hồ Tá Khanh, Bác sĩ
11. Bộ trưởng Tiếp tế Nguyễn Hữu Thi, Cựu y sĩ

Ngày 8-5-1945, lúc 7 giờ chiều, ông Trần Trọng Kim, Tổng trưởng Nội các lần đầu tiên đã tuyên bố chính sách ở dinh Ngài trước mặt các công chức cao cấp, các thân hào và cả dân chúng kinh đô:

“Ngày 25 tháng giêng năm Ất Dậu, tức là ngày 9-3-1945, quân đội Nhật Bản đánh đổ chủ quyền người Pháp trong toàn hạt Đông Dương. Sau đó, Đức Kim Thượng đã tuyên bố nước Việt Nam độc lập. Đồng thời, thủ tướng Koiso báo cáo rằng nước Nhật không tham vọng lãnh thổ nước ta.

Thế là sau 80 năm bị áp chế, nước ta đã khôi phục nền tự chủ và địa vị của một nước văn hiến ở cõi Á Đông.

Chúng ta không thể quên nước Đại Nhật Bản đã giải phóng cho ta, không thể quên ơn Đức Kim Thượng đã quả quyết dắt dân ta lên đường độc lập, không thể quên ơn bao nhiêu nghĩa sĩ xưa nay đã hy sinh nêu cao cái tinh thần phấn đấu của giống nòi.

Muốn giữ vững nền độc lập, quốc dân ta còn phải gắng sức làm việc và chịu nhiều sự hy sinh nữa. Vừa mới được giải phóng, nước ta không thể nghĩ tới sự chiến tranh với ai; nhưng ta phải thành thực hợp tác với nước Đại Nhật Bản trong sự kiến thiết nền Đại Đông Á. Vì sự thinh vượng chung của Đại Đông Á có thành, thì sự độc lập của nước ta mới không phải là giấc mộng thoáng qua.

Hiện nay, thế giới còn ở trong vòng chiến tranh nên công cuộc kiến thiết quốc gia còn nhiều nỗi khó khăn. Bom đạn của Mỹ không những tàn sát kẻ vô tội, mà còn cản trở sự giao thông khiến cho mấy mươi vạn quân dân trên khoảng đất phì nhiêu mà đành chết đói.

Tuy tình thế khó khăn, nhưng trên nhờ lòng tin cậy của Đức Kim Thượng, dưới nhờ sự ủng hộ của quốc dân, ngoài tin vào lòng thành thật của nước Đại Nhật Bản. Chúng tôi hết sức theo đuổi mục đích là hợp nhất tất cả phần tử quốc dân để củng cố nền độc lập của quốc gia và gây mạnh tinh thần yêu nước trong mọi giai tầng xã hội.

Chính phủ lập một kỷ niệm đài để ghi công các bậc anh hùng đã hy sinh vì nòi giống, sẽ tìm mọi cách để các chính khách còn phiêu lưu được trở về Tổ quốc, sẽ xóa bỏ những hình ảnh bất công để những người ái quốc còn bị giam cầm trong lao ngục có thể tùy sức mà tham dự vào công cuộc kiến thiết quốc gia.

Ngoài việc tiếp tế lương thực cho nhân dân và cho việc chẩn cấp cho hàng triệu người đang bị khủng bố vì nạn đói ở miền Bắc, thuế khóa sẽ dần dần định lại cho công bằng và cho từ Nam chí Bắc thuế ngạch thành duy nhất.


Buổi Mít-tinh của Tổng Đoàn Công Chức chào mừng chính phủ Trần Trọng Kim.

Công cuộc kiến thiết quốc gia sẽ cần đến tài lực và nhiệt tâm của tất cả mọi người trong nước. Đoàn kết quốc dân để gây thành một mãnh lực, đặt những cơ quan để liên lạc mật thiết Chính phủ với dân chúng, đó là những việc mà nội các sẽ chú ý đặc biệt.

Nội các sẽ trù tính cách thống nhất pháp luật trong toàn quốc và để tránh lạm quyền, sẽ tìm ra phương pháp chia quyền hành chánh và tư pháp.

Nạn tham nhũng là cái tệ dung túng từ trước cần phải trừ cho tuyệt. Nước ta đã bước vào một kỷ nguyên mới, kẻ nào không biết cải tà quy chánh sẽ phải bị trừng trị rất nghiêm.

Vận nước mai sau là cốt ở thanh niên bây giờ, cho nên Chánh phủ rất chú trọng đào tạo những người mạnh mẽ, khí khái có nghề nghiệp, có tổ chức, có huấn luyện để bảo vệ nền độc lập đương xây.

Về phương diện kinh tế, trong lúc chiến tranh chưa kết liễu và phải sống cách biệt với ngoài, nước ta chưa có thể thực hành ngay một chương trình to tát. Nhưng Chánh phủ sẽ dự bị một công cuộc tổ chức mới, chú trọng nhất là nâng cao trình độ sinh hoạt của dân chúng. Muốn thi hành chính sách ấy, tuy quốc gia phải đảm nhận một trách nhiệm lớn, nhưng cũng cần sự hợp tác của tất cả các đoàn thể và cá nhân.

Lĩnh mệnh lệnh của Đức Kim Thượng, đảm đương trách nhiệm nặng nề đối với quốc dân, chúng tôi hiểu rõ rằng bước đầu phải đi, mà đi phải thận trọng.

Chúng tôi xin tuyên thệ với quốc dân đem hết tâm trí để theo đuổi mục đích duy nhất là xây đắp nền độc lập nước nhà, không tư vị cá nhân hay đảng phái.

Chúng tôi nhắc rằng mỗi người trong quốc dân cùng một lòng vì nước giữ thái độ bình tĩnh và tuân theo kỷ luật để làm hết phận sự. Mong nền móng xây đắp được vững vàng, để cơ đồ nước Việt nam ta muôn đời trường cửu”.

Theo FB: Bùi Quang Minh

Advertisements

About To Lich's Blog

THƯỢNG VÀNG - HẠ CÁM!
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s